Springfree

Reklamační řád

Reklamační řád

Postup při převzetí zboží

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat, zda je zásilka kompletní a zda nenese známky poškození (zejména neporušenost obalu). Je třeba kontrolovat zejména zjevná poškození, díry, promáčkliny, stopy po nárazu apod. Pokud je zjištěno poškození obalu zásilky, je kupující povinen zkontrolovat, zda nedošlo rovněž k poškození zboží. Každé poškození obalu je kupující povinen nahlásit přepravci a udělat záznam v předávacím protokolu (tzv. převzetí s výhradou) i v případě, že na první pohled není zboží poškozeno. Je-li zjevné, že zboží uvnitř je poškozeno, doporučujeme kupujícímu zásilku nepřebírat a informovat o vzniklé situaci prodávajícího. O každém poškození zboží je povinen kupující informovat přepravce i prodávajícího neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od jeho převzetí. Za škodu způsobenou při přepravě zboží zodpovídá přepravce.

Kontrola zboží po převzetí

Kupující je dle zákona povinen po převzetí zboží bez zbytečného odkladu překontrolovat a případné nedostatky neprodleně sdělit prodávajícímu. V případě, že zboží bude kupující vracet, mělo by odpovídat stavu, v jakém mu bylo dodáno. Zboží by tedy nemělo nést známky používání či opotřebení, měly by být dodány zpět všechny obalové materiály, etikety, návody apod., a to ve stavu, v jakém byly kupujícímu dodány.

Práva z vadného plnění

Springfree Trampoline Ltd. a její autorizovaná síť prodejců ručí za to, že výrobky Springfree jsou dodávány bez vad materiálu a zpracování pro běžné volnočasové, rodinné (tj. pro nekomerční) používání. Prodávající poskytuje na celou trampolínu při jejím běžném používání prodlouženou záruku v délce trvání 10 let. Na doplňkové zboží jako např. na schůdky, basketbalový koš nebo na plachtu (dále jen jako „doplňkový sortiment“) poskytuje prodávající záruku v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující je tedy oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u vad, které se vyskytnou u trampolíny v době 10 let od jejího převzetí a u doplňkového sortimentu v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na vady výrobního charakteru. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly běžným opotřebováním (např. opotřebené švy), nesprávným použitím, popálením, pořezáním či roztržením. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé při montáži, popř. demontáži, pokud se nepostupovalo dle montážního návodu. Záruka týkající se kovového rámu trampolíny se nevztahuje na povrchovou rez. V případě, že se na dodaném zboží vyskytují vady, je kupující oprávněn požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci (tj. je vadný pouze určitý díl trampolíny), může kupující požadovat jen výměnu této součásti (tj. vadného dílu), nikoliv dodání nové věci. Právo z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, resp. u osoby určené k provedení opravy, je-li tato osoba uvedena v písemném potvrzení prodávajícího. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo z vadného plnění kupující uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Jakékoliv reklamace týkající se dodaného a nepoužitého výrobku (jako např. chybějící díly, roztržená síť atd.) musí být nahlášeny do 2 dnů od zakoupení výrobku. Reklamace nahlášené po této lhůtě mohou být zamítnuty. Springfree Trampoline Ltd. a její autorizovaná síť prodejců neručí a není zodpovědná za jiné, ať už přímé či nepřímé poškození zdraví, majetku, ztráty výdělku či jiných ekonomických ztrát, jakkoliv vyvstávající z používání a provozovaní trampolíny.

Způsob reklamace zboží a jeho vrácení

Jakékoliv vrácení výrobku musí být předem schváleno, je tedy nezbytné zaslat kompletně vyplněný záruční list na emailovou adresu springfree@jumpsafe.eu. Bez zbytečného odkladu pak kupující obdrží potvrzení o přijetí reklamace.
Přejít nahoru